Contact

Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp.  z o. o.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS): 2.14/00064/2018


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy -Krajowy Rejestr Sądowy

  • KRS: 000389478
  • Kapitał zakładowy w wysokości 5000.00 PLN wniesiony w całości
  • REGON 142958180
  • NIP: 527-265-82-59
  • VAT EU: PL527-265-82-59