Zasady przygotowania artykułów

Prosimy Autorów o nadsyłanie tekstów z uwzględnieniem poniższych wytycznych redakcyjnych.

 

Objętość artykułu (wyłącznie w formatach doc lub rtf) nie powinna przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 27 000 znaków ze spacjami, wliczając: słowa kluczowe, abstrakt i informację o autorze). Do tekstu artykułu prosimy dołączyć krótki biogram, a także streszczenie artykułu, tytuł i słowa kluczowe (keywords) w języku angielskim. Angielskie streszczenie powinno zawierać uzasadnienie podjętych badań i prezentację wyników.


Ponadto bardzo prosimy Autorów o przygotowanie abstraktu zawierającego: imię i nazwisko Autora, oryginalny tytuł artykułu oraz tytuł w angielskiej wersji językowej. Prosimy także, by w przypadku tekstów w alfabecie cyrylickim pamiętać o transliteracji w abstrakcie imienia, nazwiska oraz tytułu tekstu.

Elementy stałe artykułu:


 1. Tekst zapisany czcionką Times New Roman 12 punktów z interlinią 1,5.
 2. Imię i nazwisko autora (bez stopni/tytułów naukowych, czcionka 14 punktów), w wersie poniżej adres e-mail (czcionka 10 punktów).
 3. Tytuł artykułu (czcionka 16 punktów).
 4. Abstrakt w języku angielskim (abstract) 6–8 zdań – koniecznie z tytułem artykułu przetłumaczonym na język angielski.
 5. Keywords (6–10 słów kluczowych w języku angielskim) – czcionka półgruba; same słowa wymienić należy po dwukropku, oddzielone średnikiem.
 6. Nota o Autorze tekstu: 4–6 zdań. Nota powinna zawierać afiliację oraz podstawowe informacje o dorobku naukowym i zainteresowaniach badawczych Przykład noty znajdą Państwo tutaj.
 7. Części artykułu, takie jak wstępy, wprowadzenia itp., oznaczyć trzeba czcionką półgrubą (bez kursywy) i numerować cyframi arabskimi.
 8. Cytowana literatura powinna być zebrana na końcu każdego artykułu pod hasłem Literatura.
 9. Cytaty zapisujemy w dwojaki sposób: fragmenty tekstu nie dłuższe niż 4 wersy cytujemy za pomocą cudzysłowu, prostą czcionką. Jeśli cytat jest dłuższy, należy wyodrębnić go z tekstu głównego i zapisać mniejszą czcionką (10 punktów), od nowego akapitu, z wcięciem tabulatorowym. Opuszczenia w cytacie oznaczamy za pomocą: (...), a cudzysłów w cudzysłowie w następujący sposób: „«słowo»"
 10. Kursywą oznaczmy słowa obcojęzyczne oraz motto, zaś wyróżnienia wytłuszczamy pismem pogrubionym.
 11. Znak myślnika zaznaczamy półpauzą: – (nie dywizem: – czy pauzą: —).
 12. Wyliczenia zapisujemy od myślników lub cyfr arabskich.

Przypisy bibliograficzne należy przygotować za pomocą przypisów oksfordzkich (harwardzkich), wykazując literaturę wewnątrz tekstu. Wykorzystywane źródła zapisujemy w nawiasie, wymieniając nazwisko autora, rok wydania pozycji oraz stronę. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy jedynie nazwisko pierwszego (głównego) autora, dodając skrót et al. Na przykład:

 

 • (Wolański 2011: 234)
 • (Mikułowski-Pomorski i Nęcki 1983: 62)
 • (Aronson, Wilson i Robin 1997: 15)
 • (Ihnatowicz et al. 1996: 13–21)

 
Dodatkowo w przypisie można zaznaczyć informacje o referowaniu dłuższego fragmentu tekstu, na przykład

 • (cf. Wolański 2011: 234).

Jeśli wymieniamy więcej niż jedną publikację, przedstawiamy je w kolejności chronologicznej:

 • (Jaroszewicz 1966a: 65–68, Ihnatowicz et al. 1996: 13–21, Wolański 2011: 234).

Jeśli mamy do czynienia z kilkoma publikacjami tego samego autora, wydanymi w tym samym roku, odróżniamy je dodatkowo małą literą alfabetu. Należy pamiętać, by proponowany zapis alfabetyczny (dotyczący tego samego roku wydania) był odzwierciedlony w Literaturze na końcu artykułu:

 • (Jaroszewicz 1966a: 65–68)
 • (Jaroszewicz 1966b: 78).

Inicjał imienia autora jest podawany tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tym samym nazwiskiem dwojga autorów i pozycją wydaną w tym samym roku:

 • (A. Nowak 2002: 76)
 • (B. Nowak 2002: 168)

Przypisy inne niż bibliograficzne zapisujemy numerycznie na dole strony.

Nie numerujemy poszczególnych pozycji. Obowiązuje układ alfabetyczny. Najpierw należy zamieścić nazwisko, a potem inicjał imienia autora. W opisie proszę stosować następujące elementy: red. / przeł. / w: / nr / t. / z. / s.

 

Autor lub kilku autorów
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001.
Daab W., Indywidualizm a poglądy społeczno-polityczne, w: Wartości i postawy społeczne a przemiany systemowe, red. J. Reykowski, Warszawa 1993.
Słodczyk R., Znaczenie listu w malarstwie XVII i XVIII wieku oraz w ówczesnej powieści epistolarnej, „Przestrzenie Teorii" nr 12, 2009, s. 165–191.
Zysk T., Orientacja prorozwojowa, w: Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.

Zapis bibliograficzny odwołujący się do publikacji wydanych w tym samym roku
Jaroszewicz A., Środki i formy reklamy stosowane w handlu wewnętrznym na różnych szczeblach w różnych ogniwach i branżach, Warszawa 1966a.
Jaroszewicz A., Zarys rozwoju reklamy, Warszawa 1966b.

Praca zbiorowa (najpierw tytuł, potem nazwisko redaktora poprzedzone inicjałem imienia)
Wartości i postawy społeczne a przemiany systemowe, red. J. Reykowski, Warszawa 1993.

Prace niepublikowane (adnotacje podajemy w nawiasie kwadratowym)
Balicki W., Bezrobocie a długookresowa stagnacja transformacyjna [praca niepublikowana], [s.l.] 2003 [powielony wydruk komputerowy].
jeśli jest kilka miejsc wydania, to między nimi dajemy półpauzę bez spacji, np. Kraków–Warszawa–Poznań

nazwę serii zapisać należy w cudzysłowie i dużymi literami


Publikacje elektroniczne
T. Przybyszewski, Wyczucie humoru, „Integracja" nr 4, 2007, , 1.10.2010.
W. Kopaliński, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego, CD-ROM,
Warszawa 2010.