Zasady publikacji

Wszystkich autorów, którzy pragną zgłosić swoje teksty do publikacji zachęcamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi.
Artykuły (wyłącznie w formatach doc lub rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji: redakcja@humanum.org.pl


Prosimy Autorów o uwzględnienie w tekście wskazówek technicznych.


Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz skrócenia artykułów, niespełniających wymogów.


Artykuły nadesłane recenzowane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów według zasady double-blind review proces. Przysłanie przez Autora artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęty przez redakcję sposób recenzowania oraz opublikowanie tekstu bądź abstraktu również w formie elektronicznej, na stronie czasopisma i platformach elektronicznych (takich jak IBUK, AMUR, CEEOL czy CEJSH).


Zgłoszenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.


W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów. Wzór oświadczenia w język polskim oraz w języku angielskim jest do pobrania.